7 Manfaat Shalat Subuh Berjamaah

7 Manfaat Shalat Subuh Berjamaah

  1. Mendapat Berkah Dari Allah Ta’ala
  2. Mendapat Cahaya Pada Hari Kiamat
  3. Mendapat Ganjaran Shalat Malam
  4. Di Jamin Allah
  5. Di Bebaskan dari sifat munafik
  6. Disaksikan oleh malaikat
  7. Berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah bila berzikir hingga terbitnya matahari.

--

--

Mediataqwa.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store